ระบบบาร์โค้ดอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Garment Industry))
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Garment Industry)

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน ซึ่งสูงสุดในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถทำรายได้เงินตราต่างประเทศได้ปีละกว่าแสนล้านบาท

ระบบบาร์โค้ดด้านการแพทย์ (Healthcare Providers)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในด้านการแพทย์ (Healthcare Providers)

งานบริหารด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลปัจจุบันเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ (Management Information System) มาประยุกต์เข้ากับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแบบต่างๆ ตามที่โรงพยาบาลนั้นต้องการ ซึ่งนำมาใช้ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของโรงพยาบาล เช่น งานเวชระเบียนผู้ป่วย งานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

ระบบบาร์โค้ดด้านการศึกษา (Education)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจขายธุรกิจค้าปลีก (Retail Barcode)

ธุรกิจขายธุรกิจค้าปลีก (Retail Barcode) คือ ธุรกิจขายธุรกิจค้าปลีก (Retail) ธุรกิจขายธุรกิจค้าปลีก คือ การขายสินค้า และบริการให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อซื้อไปอุปโภคบริโภคของตนเอง การค้าปลีกได้พัฒนาเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการดำเนินชีวิตประจัน โดยจำแนกตามประเภทของร้านค้า และสินค้าได้

ระบบบาร์โค้ดในธุรกิจขนส่ง (Transportation)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจขนส่ง (Transportation)

ธุรกิจขนส่งสินค้ามีบทบาทอย่างสูงต่อระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน เพราะเป็นส่วนที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง การขนส่งสินค้ามี 3 ทาง คือ ทางบก น้ำ อากาศ ซึ่งในที่นี้จะเน้นการวิเคราะห์เฉพาะการขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ ในขณะที่การขนส่งทางน้ำและทางอากาศจำเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง การนำเอาระบบบาร์โค้ด

ระบบบาร์โค้ดในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations)
Read More

การนำอุปกรณ์บาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations)

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดนอกจากนั้นการที่สินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันเวลา